Smluvní podmínky ubytování ve Vagonech na horách

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky se vztahují na pobyt v ubytovacím zařízení Vagony na horách na adrese Nádražní 305, 431 86 Kovářská. Ubytovatelem se rozumí provozovatel, uvedený v těchto Obchodních podmínkách. Hostem je pak fyzická, nebo právnická osoba, která dokončenou rezervací a uhrazením ceny za ubytování vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. Host jedná a je zodpovědný za všechny účastníky pobytu. Tyto smluvní podmínky obsahují také ubytovací řád, ceník, a storno podmínky.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi hostem a ubytovatelem vzniká uhrazením částky za ubytování podle článku 3 těchto podmínek. Ubytovatel přijetí platby potvrdí. 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Částkou za ubytování se rozumí cena uvedená v ceníku na webových stránkách www.vagonynahorach.cz, a to ke dni provedení platby za pobyt. Cena zahrnuje:

  • ubytování pro maximálně 3 dospělé osoby, případně maximálně 2 dospělé osoby a maximálně dvě děti do 12 let věku, a to za jednu noc
  • čistě povlečené peřiny, polštáře, postel typu letiště, sady čistých osušek a ručníků odpovídající počtu ubytovaných, základní hygienické potřeby
  • spotřebovanou vodu, elektřinu a dřevo na topení
  • odvoz odpadků
  • rekreační poplatky obci Kovářská
  • úklid a přípravu vagonu pro další hosty
  • parkování auta na vlastním pozemku 

Částku za ubytování zaplatí host bankovním převodem na číslo účtu, uvedené v odpovědním e-mailu, a to do půlnoci 3. pracovního dne ode dne provedení rezervace. Pokud platbu v tomto termínu neprovede, ubytovatel rezervaci zruší a termín nabídne dalším zájemcům. 

4. Povinnosti hosta

– Poskytnout ubytovateli osobní údaje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a to u všech ubytovaných osob starších 18 let. Tyto osobní údaje zahrnují jména a příjmení ubytovaných, adresy jejich trvalých bydlišť, data narození a čísla občanských průkazů. Tyto údaje poskytuje ubytovatel pouze obci Kovářská při odvádění místního poplatku z pobytu, v případě ubytovaných cizinců pak Policii ČR.

Řídit se instrukcemi a pokyny ubytovatele 

– Chovat se tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě nebo majetku ubytovaných, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele

– Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele 

– Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu

– Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít a zajistit okna a dveře

– Bez průtahů oznámit ubytovateli potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách

– Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil

5. V ubytovacím zařízení je zakázáno

– Provádět změny v ubytovacích prostorách 

– Používat v prostorách vlastní spotřebiče (netýká se nabíječek mobilních telefonů, notebooků a podobně)

– Přenechat ubytování jiné osobě bez vědomí ubytovatele

– Kouřit

– Pouštět do ubytovacího zařízení zvířata

6. Škody způsobené hosty

– Zákazník si ve vlastním zájmu překontroluje zařízení a případné nedostatky nahlásí ubytovateli během prvního dne

– Pokud následně vzniknou libovolné škody na vybavení exteriéru a interiéru, zákazník je povinen tyto neprodleně uhradit v plném rozsahu. Ubytovatel má povinnost škodu vyčíslit podle aktuálních cen zboží a služeb, které budou k opravě zapotřebí

7. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen:

– Odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

– Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu. Zákazník přitom souhlasí s tím, že po celou dobu trvání pobytu má ubytovatel, popř. jím pověřená osoba (údržbář, zaměstnanec bezpečností agentury, úklid ap.) právo vstupu do ubytování za účelem výkonu svých služebních povinností, ubytovatel musí hosta předem o tomto záměru informovat

– Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení. 

– Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem)

8. Pobyt – ubytovací řád

– Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i k objektu přiléhající prostory. Na začátku ubytování si dle zaslaných instrukcí vyzvedne klíč. Přesné instrukce dostane od ubytovatele 3 dny před zahájením pobytu. Tento klíč je povinen vrátit na místo při ukončení ubytování. Host je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

– Ubytovatel ubytuje hosta od 15:00 hodin příslušného dne nástupu k ubytování a host je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Případné změny těchto časů si musí host domluvit s ubytovatelem individuálně. Nedodrží-li zákazník tuto, nebo domluvenou dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku. 

– Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky nejsou povoleny. 

– Uvnitř objektu platí zákaz kouření. Každé porušení zákazu je penalizováno částkou 2000 Kč. Při kouření venku je host povinen dbát čistoty a neodhazovat kolem objektu nedopalky. Platí zákaz používání všech drog.

– Hostovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno přilehlé uzamykatelné místo. 

– Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody věcí, které si host v objektu během pobytu nechává. 

– Při topení v krbových kamnech dbejte maximální obezřetnosti a dvířka pečlivě zavírejte. Rozdělávání ohně za účelem opékání je v kamnech zakázáno. Dřevo a třísky na podpal jsou připravené u kamen, další zásoba dřeva je v přilehlém krytém prostoru. 

– Hasicí přístroj Je k dispozici ve skříňce naproti kuchyni. V případě vzniku požáru je host povinen okamžitě kontaktovat linku 150 a nahlásit adresu Kovářská 305, 431 86 Kovářská, a zároveň se pokusit uhasit oheň vlastními silami s použitím hasicího přístroje.

– Odpadky: ve skříňce pod dřezem jsou nádoby na tříděný odpad: papír, plasty, a směsný odpad. Pokud se nádoby na papír a plasty naplní, odneste plné pytle do přilehlého prostoru, kde je uskladněné dřevo. Plný pytel směsného odpadu vyhazujte do popelnice na přilehlém pozemku. Organický odpad odnášejte na kompost dle zaslaných instrukcí.

– Čistírna odpadních vod: Pro plynulý chod biologické čistírny využívejte pouze mycí prostředky na nádobí, které jsou připravené v ubytovacím zařízení. Platí přísný zákaz vylévat tuky a oleje do odpadu. Jedlé oleje vylejte do kompostu, a vhoďte do něj také ubrousek, kterým jste pánev vytřeli. Dále je do ČOV zákaz vhazování pevného odpadu (nerozložitelný materiál jako jsou plenky, hygienické vložky, kondomy, uchošťoury, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod) do WC. 

– Parkování je možné na plácku přímo u ubytovacího zařízení.

9. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Ze strany ubytovatele:

– Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, host má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li host písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. 

– Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou. V takovém případě si ubytovatel vyhrazuje právo ukončení pobytu zákazníka před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho plynula povinnost hradit zákazníkovi již uhrazenou částku za pobyt. Důvodem k ukončení pobytu je také pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení inventáře. Takové odstoupení ze strany ubytovatele nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit veškeré pohledávky z této smlouvy. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a doručuje se druhé smluvní straně e-mailem. 

– Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit z objektivních a závažných důvodů, zejména z důvodů technických závad na objektu a podobně. V takovém případě neprodleně informuje hosta a vrátí mu zaplacenou částku v plné výši. 

Ze strany hosta (storno podmínky):

– V případě odstoupení od smlouvy ze strany hosta z jakýchkoliv důvodů více, než 45 dní před zahájením pobytu, vrátí ubytovatel hostovi zaplacenou částku ve výší 100%

– V případě odstoupení od smlouvy ze strany hosta z jakýchkoliv důvodů 21-45 dnů před zahájením pobytu vrátí ubytovatel hostovi 50% zaplacené částky, nebo nabídne voucher na ubytování v náhradním volném termínu. Host je pak povinen doplatit případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a mezi skutečnou cenou ubytování ve vybraném náhradním termínu.

– V případě odstoupení od smlouvy ze strany hosta z jakýchkoliv důvodů méně, než 21 dní před zahájením pobytu, ubytovatel hostovi zaplacenou částku, ani její část, nevrací, nabídne mu ale voucher pro případný pobyt v jiném volném termínu s doplatkem 2000 korun. Host je pak povinen doplatit případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a mezi skutečnou cenou ubytování ve vybraném náhradním termínu.

10. Souhlas se smluvními podmínkami

Tyto Smluvní podmínky platí pro všechny pobyty v ubytovacím zařízení Vagony na horách a vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2022. Zaplacením pobytu v ubytovacím zařízení host vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami a stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu přijímá. Tato smlouva mezi hostem a ubytovatelem a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem.

11. Provozovatelé

Provozovatelkou Lesního a Přednostova vagonu je Barbora Macháčková, Lysolajské údolí 148/37, 165 00 Praha 6, IČO 11908971. Provozovatelem vagonů Alois a Fanynka je Pavel Polák, Malá Bělá 31, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 13989791.